Ukratko, šta radi upravnik zgrade?

 


On zastupa i predstavlja zgradu i preduzima sve potrebne pravne radnje u njeno ime. Kako je novim Zakonom predviđena obaveza registracije stambenih zajednica u Registar stambenih zajednica, upravnik je dužan da obavi sve potrebne radnje u vezi sa registracijom. Sem toga, dužan je da vodi evidenciju svih posebnih, zajedničkih i samostalnih delova zgrade, kao i evidenciju svih vlasnika i zakupaca.

Dalje, posao upravnika je da upravlja i raspolaže sredstvima sa tekućeg računa zgrade, naravno ne samostalno, već isključivo na osnovu odluke stambene zajednice kojoj odgovara za svoj rad. Ono što profesionalni upravnik najčešće radi, a što je svima i najprimetnije, je organizacija radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu oko zgrade, kao i hitnih intervencija.

Profesionalni upravnik prima prijave o kvarovima ili drugim problemima (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) svakog dana u nedelјi u periodu od 00-24 časa. Na osnovu primlјene prijave upravnik obaveštava i zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa, evidentira svaku primlјenu prijavu zajedno sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i druge podatke ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, o licu koje je uzrokovalo probleme i drugo), u slučaju potrebe, obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama.

Takodje, upravik predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemlјišta, kao i potrebne radove na njima, a na osnovu najmanje tri prikuplјene ponude od lica i/ili firmi koje se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemlјišta. 

 

Organizacija

Dakle, važno je znati da profesionalni upravnik ORGANIZUJE poslove i aktivnosti u stambenoj zajednici. Upravnik NIJE DOMAR, ne vrsi lično popravke i druge radove ni u zajednickim ni u samostalnim delovima stambene zajednice, a posebno ne u samim stanovima.

 

Šta radi upravnik zgrade
Ukratko šta radi upravnik zgrade